Top
De histoarje fan Eije Wykstra
Roel Slofstra - De histoarje fan Eije Wykstra (niet meer leverbaar)
Roel Slofstra - De histoarje fan Eije Wykstra
1 It liet fan treurig ferhaal
2 It stek fan Bennema-state
3 Sa'n niget oan muzyk
4 It liet fan it frije en ruge bestean
5 It liet fan de boargerij
6 It liet fan it leidige frommes
7 It liet fan de spoekgulende hun
8 It liet fan it understan
9 De boargemaster fan gruttegast
10 It liet fan de fjouwer deade plysjes
11 De ballade fan de moard te Doezem
12 It finzenisliet
€ 19,95
€ 17,95