Top
Ferskes ut Fryslan 2
Roel Slofstra - Ferskes ut Fryslan 2
Roel Slofstra - Ferskes ut Fryslan 2
1 Riis o sinne
2 Dou bliuwst my by
3 Silersliet
4 Skipperssankje
5 Rûzje, Rûzje wyn
6 Leave sêfte simmerjoun
7 By 't opgean fan'e sinne
8 It heitelân
9 It aldershûs
10 Sé, sé dou wide sé
11 Widzesang fan 't sémanswiif
€ 19,95